Ochrana soukromí (GDPR)

Ochrana soukromí (GDPR)

FLAMEX - Stavebniny 2000 spol.sr.o.

Právní základ pro zpracování.

FLAMEX-Stavebniny 2000 spol. sr.o., IČ 26232456, se sídlem Svitavská 500, psč. 67801 Blansko, provozovna Tovární 531, psč. 679 32 Svitávka (dále jen „správce“), Vás v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (tzv Adaptační zákon), který upřesňuje Obecné nařízení EU 2016/679 (dále jen„zákon o ochraně osobních údajů" - GDPR), informuje o tom, že má v úmyslu o Vás shromáždit a zpracovat osobní údaje v rozsahu Vámi poskytnutém, a to pouze pro níže uvedené účely.

Komu svoje osobní údaje poskytujete a pro jaký účel.

Vaše údaje zpracovává a spravuje naše společnost Flamex - Stavebniny 2000 spol.sr.o., IČ 26232456 se sídlem Svitavská 500, 67801 Blansko, provozovna Tovární 531, 679 32 Svitávka (dále jen "správce"). Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů. Případně můžeme zpracovat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, ale pouze v následujících případech:

  • Zpracování je nezbytné pro uzavření smlouvy, nebo pro zpracování nabídek na základě Vašich poptávek
  • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např.daňové povinnosti)
  • Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů třetí strany (např. k zajištění bezpečnosti našich webů, nebo abychom Vás mohli informovat o našich projektech, službách, produktech, anketách, apod.),Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není třeba.

Vaše osobní údaje používáme např. za účelem vytvoření Vámi vyžádané naší obchodní nabídky a to i v případě že bude potřeba pro vytvoření nabídky vzájemná komunikace s třetí "cizí" stranou (např. naši dodavatelé, výrobci,dovozci atd). Současně nám dáváte souhlas na zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb, které nabízíme, tak dalších našich informací, převzatých od našich dodavatelů (novinky, změny v provozní době atd). Souhlasy podle předchozí věty nám udělujete na dobu neurčitou. Svůj souhlas můžete kdykoliv, nejlépe e-mailem zrušit.

Jaké údaje zpracováváme a uchováváme?

Zpracováváme pouze Vaše osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, odběrem našich informačních e-mailových nebo SMS zpráv apod. Jedná se zejména o tyto osobní údaje, které uvádíte v komunikaci s námi,nebo při využití našich služeb na internetu na našich webových stránkách www.stavebninysvitavka.cz, nebo www.flamex.cz:

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní adresa
  • Emailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Platební údaje (číslo platební karty ale pouze, pokud zvolíte přímo na naší prodejně bezhotovostní způsob úhrady platební kartou pomocí platebního terminálu.
  • IP adresa, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetu
  • Soubory cookies a informace, na které podstránky jste se na našich internetových stránkách podívali. Soubory cookies používáme k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků webových stránek a dokázali na základě toho přizpůsobit naši nabídku na míru konkrétnímu návštěvníkovi.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pověřenými zaměstnanci správce u kterých taková činnost vyplývá z jejich pracovně-právního vztahu ke správci. Tito zaměstanci jsou při nakládání s Vašimi osobními údaji vázani příslušnými interními předpisy a náležitě poučeni. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným osobám (státním orgánům, soudům, policii, finančním úřadům apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí a zpracovateli.V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva podle Nařízení a zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. S ohledem na výše uvedené účely zpracování osobních údajů je jejich poskytnutí nepovinné (je nutný Váš souhlas). Udělený souhlas ke zpracování osobních údajů je možné kdykoliv odvolat, a to sdělením v písemné formě doručeným na provozovnu správce Tovární 531, psč. 679 32 Svitávka. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Neuvedete-li při udělení souhlasu podle této informace jinak, má se za to, že svůj souhlas udělujete na dobu neurčitou. V souladu s Nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. V případě odvolání souhlasu podle předchozího odstavce budou Vámi poskytnuté osobní údaje zlikvidovány bezodkladně. Správce přijal následující opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů: omezený přístup k získaným osobním údajům a jejich technické zabezpečení. Svá práva vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (tzv Adaptační zákon), který upřesňuje Obecné nařízení EU 2016/679, můžete uplatnit u správce FLAMEX - Stavebniny 2000 spol. s r.o. na provozovně správce Tovární 531, psč. 679 32 Svitávka.

BIOMAC s.r.o.

Firma FLAMEX - Stavebniny spol.sr.o. je současně také autorizovanou prodejnou ekopaliv Biomac Svitávka, Tovární 531, 679 32 Svitávka v prodejní sítiBIOMAC s.r.o. Brníčko 1009, 783 91 Uničov, IČO: 25859145, prodejna.unicov@biomac.cz tel 731 335 859, 585 051 037. Vaše osobní údaje zpracovává a spravuje společnost BIOMAC s.r.o. Brníčko 1009, 783 91 Uničov, IČO: 25859145. Více k ochraně Vašeho soukromí u BIOMAC s.r.o. najdete na www.biomac.cz/ochrana-sobnich-udaju/.